Welcome to MSRTC   टोल फ्री हेल्पलाईन : १८०० २२ १२५०

विभागनिहाय बस स्थानकांची यादी

आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
मुंबई मुंबई सेंट्रल (वा/व) श्रीमती शितल भिमराव शिरसाट (विभागीय वाहतूक अधिक्षक) ८१४९१९९९७७ ०२२-२३०२४०७४
परळ आगार श्री नितीन दिलीप चव्हाण ७०३९९३७२८० ०२२-२४३०४६२०
कुर्ला नेहरूनगर आगार श्री प्रशांत विनायक दीक्षित (सहाय्यक यंत्र अभियंता) ९४२३०५०३०३ ०२२-२५२२२३३२
पनवेल आगार श्री विलास धोंडीराम गावडे ९७६६८६८९०१ ०२२-२७४६५१४७
उरण आगार श्री सतिश तुळशीराम मालचे ८२०८६६८२४९ ०२२-२७२२२३३३
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 पालघर पालघर आगार श्री धनंजय शिंदे ९८२२८२४०६७ ०२५२५-२५२०९६
वसई आगार श्री दिलिप भोसले ९८६०४४८१२८ ०२५०-२३२४००३
अर्नाळा आगार श्री सिध्देश्वर सुर्यवंशी ९५११७७१३४१ ०२५०-२५८७२२६
डहाणू आगार श्री अनिल बेहरे ८८३०४९३३०५ ०२५२८-२२२२९८
सफाळा आगार श्री अनिल वारघंटी ७४९९३९८५३४ ०२५२५-२३०१७१
जव्हार आगार श्री राजेश दांडेकर ७८७५२५८८८८ ०२५२०-२२२५२८
बोईसर आगार श्री संदीप बेलदार ९३७०७०८६६९ ०२५२५-२६६४९७
नालासोपारा आगार श्रीमती प्रज्ञा सानप ९५११६८१९६८ ०२५०-२४०३४९१
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 रायगड महाड आगार श्री रितेश फुलपगारे ७७२१०२९९३९ ०२१४५-२२२१३९
अलिबाग आगार श्री अजय वि वनारसे ८६२४०१४३५९ ०२१४१-२२२०७४
श्रीवर्धन आगार श्रीमती सोनाली कांबळे ९८९०३६८१९७ ०२१४७-२२२२३३
रोहा आगार श्रीमती सोफीया मुल्ला ९७३०७९४०४४ ०२१९४-२३२४४७
कर्जत आगार श्री देवानन मोरे ८८३०३९६१३८ ०२१४८-२२२०७६
पेण आगार श्रीमती अपर्णा वर्तक ९४२३८२२५३९ ०२१४३-२५२०४३
मुरुड आगार श्रीमती निता जगताप ९५११८९८३११ ०२१४४-२७४७१०
माणगांव आगार श्रीमती मनिषा गायकवाड ७३८५११७०५७ ०२१४०-२६३५३३
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 रत्नागिरी रत्नागिरी आगार श्री संदीप पाटील ७५८८१९३७७४ ०२३५२-२२२५५३
चिपळूण आगार श्री रणजीत राजेशिर्के ८७७९८७५६९६ ०२३५५-२५२१६७
राजापूर आगार श्रीमती शुभांगी पाटील ९७६५३४०४७९ ०२३५३-२२२२१८
खेड आगार श्री प्रशांत करवंदे ९५११२५७५२४ ०२३५६-२६३५४३
गुहागर आगार श्री स्वप्निल शिदें ९६६५७७०१७७ ०२३५९-२४०२५८
दापोली आगार श्रीमती रेश्मा मधाळे ७३५०५१५५४४ ०२३५८-२८२०३०
देवरुख आगार श्री राजेश पाथरे ९४२०१५५५११ ०२३५४-२६००३१
लांजा आगार श्री राहूल मलुष्टे ९१०३११३४८३ ०२३५१-२३०१७१
मंडणगड आगार श्री हनुमुत फडतरे ९७६२०६५४०० ०२३५०-२२५६२८
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 सिंधुदूर्ग सावंतवाडी श्री नरेंद्र वि बोधे ९९७५२५८५३४ ०२३६३-२७२०६०
मालवण श्री सचेतन बोवलेकर ८८०६७९९१९१ /९४०३२००९७४ ०२३६५-२५२२२८
कणवकवली आगार श्री वैभव पडोळे ९०२८३५११४५ /७३८५१६४४३४ ०२३६७-२३२०४३
देवगड आगार श्री निलेश लाड ९४२२९९७७४५ /८८०५४७३८८२ ०२३६४-२६२२०३
विजयदुर्ग आगार श्री सचिन डोंगरे ७९७२३१९९४४ /९४०३८४८५५८ ०२३६४-२४५२३५
कुडाळ आगार श्री सचेतन बोवलेकर (सहा वाहतूक अधि )अतिरिकत कार्य ८८०६७९९१९१/९४०३२००९७४ ०२३६२-२२२५६०
वेंगुर्ला आगार श्रीमती काव्या पेडणेकर ९९२१४३५४६८ ०२३६६-२६२१७८
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 ठाणे ठाणे-१ श्री स्वप्निल अहिरे ७०३०३३७५५५ ०२२-२५३४४१६३
ठाणे-२ श्री पी बी देसाई ९७६७१२१३२२ ०२२-२५३४३४०२
भिवंडी आगार श्री ईम्रान पटेल ९६५७१८२८७६ ०२५२२-२५२७९१
विठठलवाडी आगार श्रीमती कविता सोनवणे ९५६१५०६८६९ ०२५१-२३६०६४४
कल्याण आगार श्री व्हि एन गायकवाड ९९२२६३९९५० ०२५१-२३१४४५९
शहापुर आगार श्रीमती मानसी शेळके ८६५२४७९९९३ ०२५२७-२७२०२८
मुरबाड आगार श्री योगेश मुसळे ९९६७३२२७४८ ०२५२४-२२५९५९ /०२५२४-२२२२६०
वाडा श्री समीर केंबुळकर ९८७०७४७०८६ ०२५२६-२७१०८३
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 पुणे स्वारगेट श्री भूषण सुर्यवंशी ७८७५१९०२७१ ०२०-२४४४२८६०
शिवाजीनगर श्री ज्ञानेश्वर रणवरे ८३२९६१४८४८ ०२०-२५८२७५५१
भोर श्री प्रविण बांद्रे ८६९२०००३६५ ०२११३-२२२६०७
बारामती श्री मनिषा राजेंद्र गायकवाड [सहा वाह अधिक्षक] ७३८५११७०५७ ०२११२-२२२३०६
नारायणगाव श्री बालाजी सुर्यवंशी ९४२२९४००९४ ०२१३२-२४२०८४
राजगुरूनगर श्री अरगडे वसंत गेनुभाऊ [सहा वाह अधिक्षक] ९८९०३१४३४३ ०२१३५-२२२०४४
तळेगाव श्री प्रमोद धायतोंडे ८५३०२२४४४९ ०२११४-२२२४३५
शिरुर श्री रामनाथ ज्ञानदेव मगर ९७६७९५०५६४ ०२१३८-२२२१३५
इंदापूर आगार श्री महेबुब मणेर ८४२१५५१३७९ ०२१११-२२३१४४
सासवड श्री सागर गाडे ७५०७९४८७०१ ०२११५-२२२४१५
दौंड ९७६७९५०५६४ / ८३२९४००००० ०२११७-२६३३३४
पिंपरी-चिंचवड श्रीमती स्वाती बांद्रे ९१३७२३५२५३ ०२०-२७४२०००७
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 कोल्हापूर कोल्हापूर श्री अनिल म्होतर ८८४७७००५२५ ०२३१-२६५१४४७
संभाजीनगर-२ श्री शिवराज जाधव ९४२११११७२१ ०२३१-२६२१४३१
इचलकरंजी-२ श्री संतोष गो बोगरे ९९२१६८९२४४ ०२३१-२४३२४९६
गडहिंग्लज श्री गुरुनाथ रणे ९७३०७७२०१९ ०२३२७-२२२३०६
गारगोटी श्री परशुराम नकाते ९९७५७०७०३१ ०२३२४-२२००३५
मलकापूर श्री सतिश पाटील ९४६६३९९८६३ ०२३२९-२२४१५३
कुरूंदवाडी श्री नामदेव पतंगे ९३५९३०६७३५ ०२३२२-२४४२०३
चंदनगड आगार श्री अमर निकम ८०८७३०६७५३ ०२३२०-२२४१३२
कागल श्री संदीप यादव ७९७७६६५९४९ ०२३२५-२४४०७६
राधानगरी श्री राहुल सुभाष देशमुख ९९७००६०४०४ ०२३२१-२३४०३८
गगनबाडा श्री नागनाथ भिमा जाधव ८००७७९२६५० ०२३२६-२२२०१७
आजरा श्री पृथ्वाराज बा चव्हाण ९५०३७७४३१६ ०२३२३-२४६३९६
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 सोलापूर सोलापूर सदाशिव म कदम ९४२१०४६३४६ ०२१७-२७३३३४३
करमाळा श्रीमती अश्विनी किरगत ९१५६००९५९६ ०२१८२-२०५८८
अकलूज श्री प्रमोद शिंदे ९१७५४४६७४४ ०२१८५-२२२२३०
बार्शी श्रीमती मधुरा संदिपान जाधवर ९४२१९०८४७० ०२१८४-२२३१६७
पंढरपूर श्री सुधीर सुतार ९२७०१३०५२० ०२१८६-२२३१७८
सांगोला श्री निसार अहमद नदाफ ८४२११५५८९३ ०२१८७-२२०१११
कुर्डुवाडी श्री प्रसाद कुलकर्णी ७५८८१९१२१६ ०२१८३-२२३२१८
अक्कलकोट श्री मदनीपाशा बहाउद्दीन जुनेदी ९९२२५५९८७६/ ८४४६६७२५८६ ०२१८१-२२०२१६
मंगळवेढा श्री संजय हरिभाऊ भोसले ९४०४०४७१२८ ०२१८८-२२३०२८
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 सातारा सातारा श्री अतुल शंकर मोरे ९८८१४२४९६३
श्री रत्नकांत मानसिंगराव शिंदे ८२३७८१२४४८ ०२१६२-२३००६४
कराड श्रीमती शर्मिष्ठा संजय पोळ ८८३०८७०३८२ ०२१६४-२२२५६३
फलटण श्रीमती वासंती राजेंद्र जगदाळे ९९७५११२४१२ ०२१६६-२२२३७९
वाई श्री बालाजी सदशिव गायकवाड ९९२१८९३५३६ ०२१६७-२२०६८०
कोरेगाव श्री अमित मलवडकर ९६८९८०८६३६ ०२१६३-२२०२२१
पाटण श्री दयानंद पिलोबा पाटील ८०८७२००४०० ०२३७२-२८३०३६
दहिवडी श्री विक्रम शिवाजी हांडे ९६३७९२५४८५ ०२१६५-२२०२४८
महाबळेश्वर श्री वैभव सखाराम कांबळे ९८२२०२९२९४ ०२१६८-२६०४८५
मेढा आगार श्रीमती निता अजित बाबर [पवार] ९१५६३८२०१७ ०२३७८-२८५२५९
पारगाव खंडाळा श्री तानाजी ज्ञानोबा पवार ८४८२९४१५५५ ०२१६९-२५२२४५
वडुज श्री गोविंद विठठलराव जाधव ९७६५५८६१६० ०२१६१-२३१०७०
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
सांगली सांगली २ श्री ध सं घाटगे ८४२४०२५७६१ ०२३३-२५३०६४९
मिरज श्री दि हि हेतंबे ९९६०७८५३६६ ०२३३-२२२२३२९
तासगांव श्री द ज पाटील ९६६५५९९३५५ ०२३४६-२५०६७१
विटा श्री उदय पवार ९७६५२२०५४८ ०२३४७-२७२०२२
आटपाडी श्री वि आ होनराव ८४८३८४८०६७ ०२३४३-२२१८३०
जत श्री रा पां घुगरे ८२०८८५१००७ ०२३४४-२४६२४९
कवठेमहाकाळ श्री महेश जाधव ८८५७०२१३७८ ०२३४१-२२२०५५
इस्लामपुर श्री दि वा ठोबरे ९९२१२९५६११ ०२३४२-२२४११०
शिराळ आगार श्रीमती वि रा कदम ७०२०७८८९५९ ०२३४५-२७२२१८
पलुस श्री सु बा विभुते ९४०५८६०३९४ /९८५०६८७६४६ ०२३४६-२२८०५५
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
१२ अहमदनगर तारकपूर श्री अ स आघाव ९४०३६६३४०९ ०२४१-२४१६६१०
कोपरगाव श्री अ भा बनकर ८६००५३३८६९ ०२४२३-२२३२४३
जामखेड श्री प्र र जगताप ८८०६४१४१७३ ०२४२१-२२१०४९
संगमनेर श्री म प पाटील ८८३०१४६८७८ ०२४२५-२२५२९६
श्रीरामपूर श्री म व कासार ९८९००४६११५ ०२४२२-२२२४४२
शेवगाव श्री अ अ फंड ९८८१५०३२६३ ०२४२९-२२१२२२
श्रीगोंदा श्री प्र ज्ञा होले ७३८५६००३०३ ०२४८७-२२२३५२
नेवासा श्री कि म अहीरराव ८३०८२४४३५५ ०२४२७-२४१२६०
पाथर्डी श्री अ र पटेल ९९७०६८३६७८ ०२४२८-२२२३१२
अकोले श्री ज्ञा वा आव्हाड ९४२३१०३३३० ०२४२४-२२१२२६
पारनेर श्री अ म कोतकर ९४४५३१६४१५ ०२४८८-२२१५३४
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
धुळे धुळे श्री वा द देवराज ९५११८१२११३ ०२५६२-२३५३१७
साक्री श्री कि व महाजन ९४२१६७६७८५ ०२५६८-२४२३०३
नंदूरबार श्री म र पवार ९४२०७०३८८४ ०२५६४-२२२४९५
शिरपूर श्री नि प्र चौधरी ९९६०५२३५८१ ०२५६३-२५५०६८
शिंदखेडा श्री नि बि गावित ९८२३३७३०७१ ०२५६६-२२२२१८
अक्कलकुवा श्री सं दे कुलकर्णी ९४२२७९५९६९ ०२५६७-२५२२४५
नवापूर श्री र सि जगताप ९५४५८०२२१९ ०२५६९-२५०१२९
दोंडाईचा श्री कि ला पाटील ९११२६५४५६० ०२५६६-२४४०९५
शहादा श्री यो स लिंगायत ९४०३७१४५११ ०२५६५-२२३७३१
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
१४ जळगाव जळगाव श्री विजयकुमार नामदेव पाटील ९९२२८६८७९१ ०२५७-२२२९६७५
यावल श्री दिलीप भास्कर महाजन ९६०४०४२०६७ ०२५८५-२६१२१७
चाळीसगावं श्री किशोर रामनाथ मगरे [अतिरिक्त कार्यभार] ९०२८५६१२२९ ०२५८९-२२३५०८
चोपडा श्री महेंद्र लोटन पाटील ९६५७८३५४८९ ०२५८६-२२०१४८
अमळनेर श्री ईम्रानखान तस्लीमखान पठाण ९९८७८६००९२ ०२५८७-२२२१९८
जामनेर श्री के आ धनराळे ९४२१६३७११४ ०२५८२-२३००२४
रावेर श्री प्रितम गोरख लाडवंजारी ८९५६८१०२७३ ०२५८४-२५०३२९
मुक्ताईनगर श्री गोविंद अशोक पवार [अतिरिक्त कार्यभार] ८८८८१८७६४८ ०२५८३-२३४२४६
पाचोरा श्री प्रकाश वंजी पाटील ७२६४९३७७७७ ०२५९६-२४७३४२
भुसावळ श्री प्रमोद बळीराम चोधरी ९४०३२५५७७८ ०२५८२-२४७४९४
एरंडोल श्रीमती भारती नानाभाऊ बागले [अतिरिक्त कार्यभार] ७६२०१७०७७९ ०२५८८-२४५६४५
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
नाशिक नाशिक-१ श्री प्रतापसिंग दिलीपसिंग राजपूत ८८५६८३९११९ ०२५३-२३०९३०६
नाशिक-२ श्रीमती कल्याणी प्रभाकर ढगे ८४०७९३१३८० ०२५३-२६२९६५५
मालेगांव सौ मनिषा संदीप देवरे ९२०९२७९२९९ ०२५५४-२३४०८८
मनमाड श्री विजय विश्वनाथ निकम ९४२२०२०६७२ ०२५९१-२२२३५८
सटाणा श्री राजेंद्र शिवाजी अहिरे ८४२१६०८५१२ ०२५५५-२२३१२४
सिन्नर श्री हेमंत भालचंद्र नेरकर ९४२०६१५२८७ ०२५५१-२२०१९५
नांदगांव श्री वि श गावीत ९४२३४९४२८० ०२५५२-२४२४४६
इगतपूरी सौ वृषाली मयुर सोनवणे ७८७५३४२६०५ ०२५५३-२४४०६६
लासलगांव श्री प्रकाश हरी महाजन ९५५२७४५०६१ ०२५५०-२६६१५५
कळवण श्री हे सा पगारे ९२७१६९२०६३ ०२५९२-२२१०१२
येवला श्री प्रविण पंढरीनाथ हिरे ९९६०४५२१८३ ०२५५९-२६५२५९
पेठ श्री चेतन अभिमन खैरनार ९६२३६५१४४९ ०२५५८-२२५५३८
पि्ांपळगाव श्री मनोज रविंद्र गोसावी ९४०३२५८००७ ०२५५०-२५१२०४
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
१६ छत्रपती संभाजी नगर औरंगाबाद-१ श्री ल वि लोखंडे ९४२१४११८९६ ०२४०-२२४०१८४
औरंगाबाद-२ श्री अविनाश उ साखरे ९५५२१७३१०० ०२४०-२२४२१६३
वैजापूर श्री स्व व पाडवी ९४२२३६०८७६ ०२४३६-२२२०१०
पैठण श्री सु रा तरवडे ८८३००२४५४७/९५६१५६६४२१ ०२४३१-२२३०६८
कन्नड श्री बाळासाहेब सु राठोड ९५०३१३००४७ ०२४३५-२२१०१८
गंगापूर श्री वि तु धुतमल ८६६८४८२५०४ ०२४३३-२२१३८०
सिल्लोड श्री शकर वैजनाथ्स्वामी ७९७२६९६८८० ०२४३०-२२२०६६
सोयगावं श्री हि गु ठाकरे ९६६५६५७०१४ ०२४३८-२३४४२२
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
नांदेड नांदेड श्री आशिष महादेव मेश्राम ९९७०३७९०५९ ०२४६२-२३४६२६
भोकर श्री रमेश गंगाधर पाटील ९९२२६०१३४२ ०२४६७-२९५२९५
किनवट श्री यशवंत हैबती खिल्लारे ९८६०५९९७५० ०२४६९-२२२०३५
मुखेड श्री राकेश सुरेश बोधे ७९७२९५९३१२ ०२४६१-२०२५३७
देगलूर श्री अ रा पाटील ९७६४१७७४७० ०२४६३-२९५०७०
कंधार श्री अशोक रामदास चव्हाण ७५८८५२३७८२ ०२४६६-२२३४५५
हदगांव श्री परशुराम गणपत साखरे ९८५०२५३०७८ ०२४६८-२२२४३५
बिलोली श्री सुभाष धुमसिंग पवार ८३९०१६८६१३ ०२४६५-२२३३१६
माहूर श्री चंद्रशेखर राजेश्वर समर्थवाह ९६२३७६७५०५ ०२४६०-२६४३४८
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
बीड बीड श्री नि ह पवार ८२७५९२६०११ ०२४४२-२२२३१६
परळी श्री भोंडवे ८०८७६४९५८८ ०२४४६-२२२०१४
धारूर श्री भा ना कोमटवाड ८८८८१०१०४५ ०२४४५-२७४१३६
माजलगांव श्री श ल मुळे ९४२३२२५४९७ ०२४४३-२३४०७७
गेवराई श्री व श आडसूळे ९३७३४९४२५२ ०२४४७-२६२०७२
पाटोदा श्री अ श भुसारी ८३२९४५३४२० ०२४४४-२४२५०४
आष्टी श्री सं पा डोके ९७६४७१९२५९ ०२४४१-२३२५५३
अंबेजोगाई श्री नवनाथ चौरे ९७६५३३८१९० ०२४४६-२४७४३६
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
१९ परभणी परभणी श्री द बा काळम ९८३४७६३९५१ ०२४५२-२२३३३७
हिंगोली श्री सं ना पुंडगे ९५१८५६३७२२ ०२४५६-२२१७८४
जिंतुर श्री म म जवळेकर ९७६५५३८४८४ ०२४५७-२३७०३६
पाथरी श्री अ जा धर्माधिकारी ९४२१३८६१६९/९७६३८१९२११ ०२४५१-२५५३४६
गंगाखेड श्री न श्री निमलवाड ९८२३६१६१३४ ०२४५३-२२२३२२
वसमत श्री कि व्यं क-हाळे ८३२९९४६७६५ ०२४५४-२२०१५९
कळंमनुरी श्री वि दि बोरसे ९४२१२४५०४६ ०२४५५-२३००४९
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 धाराशिव धाराशिव श्री हर्ष सदाशिव बनसोडे ९४२२६५५३५३ ०२४७२-२२३३८९
भूम श्री विनोद अलकुंटे ९८८१२०४१६१ ०२४७८-२७२०३४
तुळजापूर श्री राजकुमार दिवटे ९८८१०७५९७७ ०२४७१-२४२०४१/०२४७१-२४२०४५
उमरगा श्री प्र वि कुलकर्णी ७५८८१९१२१६ ०२४७५-२४२०५३
कळंब श्री मुकेश कोमटवार ७३८५१८९०७१ ०२४७३-२६२२०६
परांडा श्री राहूल वाघमोडे ९६३७२१२२९६ ०२४७७-२३२७६२
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
जालना जालना श्री प ध चव्हाण ९४२३७३०३३१ ०२४८२-२३०४९७
अंबड श्री रनविर अरुण कोळपे ९४२३७४५४८६ ०२४८३-२७५०६५
परतुर श्री दि मं जाधव ९६०४७२५३०५ ०२४८४-२२११०२
जाफ्राबाद श्री रं ब राजपुत ७५८८८१४४५१ ०२४८५-२२२२७०
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
२२ लातुर लातुर श्री य भा थडकर ९९२२८५००९९ ०२३८२-२४३६२६
निलंगा श्री ह लि चपटे ९७६३५५४९५२ ०२३८४-२४२०१३
औसा श्री अ द गायकवाड ९३७०४६४३१९ ०२३८३-२२२०४९
उदगिर श्री सं पं साळुंके ९८२२४०९९३२ ०२३८५-२४६१५६
अहमदपुर श्री पृ ह कोकाटे ९१५८५४६०८५ ०२३८१-२६२२२८
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 अमरावती अमरावती-१ श्री सु पा पांडे ९४२३१११५९७ ०७२१-२६६३२७२
अमरावती-२ श्री स प आगरकर ९७३०७५७१५३ ०७२१-२६८१२९५
परतवाड श्री जि द वानखडे ९०९६३३४५८६ ०७२२३-२२०१७७
चांदुररेल्वे श्री म ज वैद्य ९६५७६४४८९२ ०७२२२-२५४०६०
दर्यापूर श्री शि सु उके ८६६८३३२८०९ ०७२२४-२३४२६६
मोर्शी सौ आ म वासनिक ९५४५७२३५४६ ०७२२८-२२२३३६
चांदुरबाजार श्री गो ना चोरमले ८७९३४०४८६० ०७२२७-२४३३८२
वरुड श्री आ म वासनिक ९६३७४२१४४२ ०७२२९-२३२३१०
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
२४ यवतमाळ यवतमाळ कु दिप्ती नारायण वडडे ८४४६८०९३४७
पुसद श्री मगेश तिळकट पाडे ८६०५७९९३२६
वणी श्री अभिजीत मदनराव कोरटकर ७७४१९५०९०१
दारव्हा श्री हे ह चांदूरकर ९४२१७७२००४
उमरखेड श्री मोहन कांडीबा वाकळे ९४०४०१२९१२
पांढरकवडा श्री अंनत शंकरराव ताटर ७५५९४८६२५५
नेर श्री हर्षद्र म थारणे ७३८७९२७२९७
दिग्रज श्री अकील बेस खलील बेस मिर्झा ९९२२३६३७८६
राळेगाव श्री गोविंद्र मधुकरराव उजवणे ९९२१८२६२२२
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 अकोला अकोला-१ श्री पंजाबराव बुंदे ९८८१५२९४२७
अकोला-२ श्री सु आ भिवटे ८३२९७७३३८४
अकोट श्री सु स भालतिलक ९६२३३३३२९७
कारंजा श्री र अ मोरे ८२०८९५२६१४
मंगरूळपीर श्री सं अ मडावी ८७८८४०४३४५
रिसोड श्री दा का दराडे ९९२३८४५६०५
वाशिम श्री नि रा थोरवे ९४०४१२६६८१
तेल्हारा श्री नि सा महल्ले ९८५०३६४८४४
मूर्तिजापूर श्री प्र रा अंबुलकर ९७६५७३०४१५
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
२६ बुलढाणा बुलढाणा श्री संतोष महादेवराव वानरे ७७९८०७३७०३ ०७२६२-२४२३९२
चिखली श्री विनोद महादेव इलामे ९४२२४९९४६४ ०७२६४-२४२०९९
मल्लकापूर श्री मुकुंद रामेश्वर न्हावकर ८७८८७७८४४५ ०७२६७-२२२१६५
मेहकर श्री संतोष रंगनाथ जोगदंडे ८२०८९४५२८९ ०७२६८-२४४५४४
खामगांव श्री सcदbप हरीदास पवार ९७६५९४०६२७ ०७२६३-२९४१२४
जळगाव-जामोद श्री पवन गजाननराव टाले ७०२०५५०५६० ०७२६६-२२१५०२
शेगांव श्री गोविंद्र प्रल्हाद जजाळ ९५११६३१०३८ ०७२६५-२९५६२०
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
२७ नागपूर घाटरोड आगार श्री विजय मु धुंदाते (अति ) ९९७५०२५६८९ ०७१२-२७२६२११
गणेशपेठ आगार श्री गौतम न शेंडे ८४२१५५३८९३ ०७१२-२७२६२०१
सिबीएस-१इमामवाडा श्री राजेश लक्ष्मण दाचेवार ९९२३१७४०१७ ०७१२-२७२६१०२
सिबीएस-२वर्धमान नगर श्रीमती ललीता भा भोयर ८४५९१३२६४४ ०७१२-२७६४५७४
काटोल श्री अनंत शं तातर ७५५९४८६२५५ ०७११२-२२२०३४
रामटेक श्री रोशन रा मेहर (अति) ८७८८५११४६५ ०७११४-२५५१५५
उमरेड सौ कोकिळा भा कटरे ७५०७१५९८३६ ०७११६-२४२०६३
सावनेर श्री राकेश रामटके(अति ) ९४२३४०१२५७ ०७११३-२३२८५०
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
1 वर्धा वर्धा श्री युवराज मंगळ राठोड ८३२९६०९१७४ ०७१५२-२४३८६९
आर्वी श्री जयकुमार इंगोले ९१५६८२६५९२ ०७१५७-२२२०७२
हिंगणघाट श्री अनिल हरी आमनेरकर ९१५८५१९४४४ ०७१५३-२४४०२१
तळेगाव श्री सुहास पांडे ९४२३१११५९८ ०७१५६-२३६८६८
पुलगांव श्री राजु पंधरे ९६८९४६४२५६ ०७१५८-२८२६४६
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
२९ चंद्रपुर चंद्रपुर श्री प्रितीश एकनाथ रामटेके ९६२३७६७५०५ ०७१७२-२५१७७९
राजुरा श्री अशोक देवराव गोमासे ७३८७५५६६७३ ०७१७३-२२२२१६
चिमुर श्री संभाजी तुकाराम शिंदे ९३०७७८६०८३ ०७१७०-२६५५४६
वरोरा श्री मनोज बाबा डोंगरकर ९०२१५४४२९९ ०७१७६-२५३३०९
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
३० भंडारा भंडारा श्री विरेन्द्र गभणे ९८६०७००६१४ ०७१८४-२५२४२३
गोंदिया श्री अनिकेत भा बल्लाळ ९५०३५४४६५७ ०७१८२-२५१३९१
तुमसर श्री किरण चोपकर ९०२१३३०२५१ ०७१८३-२३२२८८
साकोली श्री माधरी साखरवाडे ९४२१७२७९५५ ०७१८६-२३६११३
तिरोडा श्री प दी दांडगे ९६०४२६५६९८ ०७१९८-२५४१६४
पवनी श्री गु ह तांगडे ९९२१६२८०२२ ०७१८५-२५४४९८
आगार व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती <२०२३
अ. क्रं विभागाचे नाव आगार अधिका-याचे नाव मोबाईल क्र दुरध्वनी क्र
३१ गडचिरोली ब्रम्हपुरी श्री नितीन ईश्वरराव झाडे ७३८५३२९०४२ ०७१७७-२७२०५२
गडचिरोली श्री फाल्गुन खुशाल राखडे ९६८९१००५०१ ०७१३२-२३२९४९
अहेरी श्री चंद्रभुषण द घागरगुंडे ९३५९०७३३८४ ०७१३३-२७२०५६
Picture
  • Welcome to the Maharashtra State Road Transport Service Support System
Picture

How may I help You?
Please Select from Below

File a complaint Departments Sugestion Related to the Website FAQ
For any other queries kindly contact our customer care number. टोल फ्री हेल्पलाईन : १८०० २२ १२५० Thank You