Welcome to MSRTC   Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

Right To Information Act - 17 Manual Information

अ ) माहितीचा अधिकार - १७ बाबींची माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५,कलम ४ नुसार १ ते १७ कलमांचा तपशील - Read more.. १) मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची रचना व व्यवस्थापन - Read more.. २) अ) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांची कार्य,कर्तव्य व जबाबदारीचा तपशील - Read more..

२) ब) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा तपशील- Read more..
३) निर्यण प्रक्रीयेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन - Read more.. ४) नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण व कामाची कालमर्यादा उद्दिष्ठे साध्य करण्या करिता -Read more.. ५) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालयात उपलब्ध दस्तऐवजाची यादी. - Read more.. ६) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या कार्यालयामध्ये दस्तऐवजांची वर्गवारी. -Read more.. ७) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील वाहतूक खात्याचे धोरण तयार करण्याचा किंवा अंमलबजावणी करण्याच्या असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील -Read more.. ८) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ समितीची यादी -Read more.. ९) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील अधिकारी व कर्मचारी यांची नांवे,पत्ते व त्यांचे वेतनांचा तपशील -Read more.. १०) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे पगार व भत्ते. -Read more.. ११) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत तयार करण्यात येणारे अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील. -Read more.. १२) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत देण्यात येणा-या अनुदान वाटपाचा तपशील व लाभार्थींचा तपशील - Read more.. १३) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील कार्यालयामार्फत निश्चित करण्यात आलेल्या परवानाधारकामार्फत मिळणा-या / सेवा सवलती इत्यादीची तपशीलवार माहिती. -Read more.. १४)मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील विविध खात्यातील साठविलेली माहीतीचे स्वरूप. Read more.. १५) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील मुंबई कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता - Read more.. १६) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील माहिती अधिकारी / अपिलीय अधिकारी यांची माहिती - Read more.. १७) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील प्रकाशित माहिती - Read more..
ब ) माहितीचा अधिकार - १७ बाबींची माहिती
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेले अधिकारी /कर्मचारी यांची विभागनिहाय माहिती
रा.प. सांगली विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.नाशिक विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.कोल्हापूर विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.सोलापूर विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.नांदेड विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.सातारा विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.उस्मानाबाद विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more..

Right To Information Act - 17 Manual Information

माहितीचा अधिकार - १७ बाबींची माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५,कलम ४ नुसार १ ते १७ कलमांचा तपशील - Read more.. १) मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची रचना व व्यवस्थापन - Read more.. २) अ) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांची कार्य,कर्तव्य व जबाबदारीचा तपशील - Read more..

२) ब) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा तपशील- Read more..
३) निर्यण प्रक्रीयेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन - Read more.. ४) नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण व कामाची कालमर्यादा उद्दिष्ठे साध्य करण्या करिता -Read more.. ५) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालयात उपलब्ध दस्तऐवजाची यादी. - Read more.. ६) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या कार्यालयामध्ये दस्तऐवजांची वर्गवारी. -Read more.. ७) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील वाहतूक खात्याचे धोरण तयार करण्याचा किंवा अंमलबजावणी करण्याच्या असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील -Read more.. ८) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ समितीची यादी -Read more.. ९) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील अधिकारी व कर्मचारी यांची नांवे,पत्ते व त्यांचे वेतनांचा तपशील -Read more.. १०) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे पगार व भत्ते. -Read more.. ११) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत तयार करण्यात येणारे अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील. -Read more.. १२) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत देण्यात येणा-या अनुदान वाटपाचा तपशील व लाभार्थींचा तपशील - Read more.. १३) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील कार्यालयामार्फत निश्चित करण्यात आलेल्या परवानाधारकामार्फत मिळणा-या / सेवा सवलती इत्यादीची तपशीलवार माहिती. -Read more.. १४)मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील विविध खात्यातील साठविलेली माहीतीचे स्वरूप. Read more.. १५) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील मुंबई कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता - Read more.. १६) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील माहिती अधिकारी / अपिलीय अधिकारी यांची माहिती - Read more.. १७) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील प्रकाशित माहिती - Read more..
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेले अधिकारी /कर्मचारी यांची विभागनिहाय माहिती
रा.प. सांगली विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.नाशिक विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.कोल्हापूर विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.सोलापूर विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.नांदेड विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.सातारा विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more.. रा.प.उस्मानाबाद विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - Read more..
Picture
  • Welcome to the Maharashtra State Road Transport Service Support System
Picture

How may I help You?
Please Select from Below

File a complaint Departments Sugestion Related to the Website FAQ
For any other queries kindly contact our customer care number. टोल फ्री हेल्पलाईन : १८०० २२ १२५० Thank You