Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • खुशखबर : एस.टी.बसेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.प्रवाशांनी आरक्षण करून लाभ घ्यावा.
  • रा.प. महामंडळाचे संकेतस्थळाचे (Website) वार्षिक देखभाल करण्यासाठी सेवापुरवठादार नेमणुक करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास दिनांक २५-०८-२०२० , १७.०० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Suggestions

*
*
*
*