Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Information Chart for Availing Service Licence


अ. क्र. विभागाकडून / कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा सेवा पुरविणारा अधिकारी / कर्मचारी सेवा विहीत कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्याच्याकडे तक्रार करता येईल तो अधिकारी़
महामंडळाच्या वाहनांना सीएमव्हीआर प्रमाणे अंध व अपंगासाठी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत़ मध्यवर्ती कार्याशळेत नवीन बस बांधणीच्यावेळी कार्याशळा व्यवस्थापक व विभागातील वाहनांवर सदर सुविधा उपलब्ध करणे व देखभाली बाबत यंत्र आभियंता(चालन) व संबंधीत आगार व्यवस्थापक संबंधीत विभागातील यंत्र आभियंता(चालन) व संबंधीत आगार व्यवस्थापक
आगारातून नियतांवर जाणाऱ्या वाहनांच्या देखभाली संबंधीच्या तक्रारीं बाबत उदा़. देखभाल, स्वच्छता, नादुरुस्ती इत्यादी विभागातील संबंधीत आगार व्यवस्थापक़ संबंधीत विभागातील यंत्र आभियंता(चालन)
वाहन मार्गस्थ बिघाडा बाबत विभागातील संबंधीत आगार व्यवस्थापक़ संबंधीत विभागातील यंत्र आभियंता(चालन)