Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • खुशखबर : एस.टी.बसेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.प्रवाशांनी आरक्षण करून लाभ घ्यावा.
  • रा.प. महामंडळाचे संकेतस्थळाचे (Website) वार्षिक देखभाल करण्यासाठी सेवापुरवठादार नेमणुक करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास दिनांक २५-०८-२०२० , १७.०० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Fixed Deposits


मुदत ठेव कक्ष

अ.क्र. विभागाकडून / कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा सेवा पुरविण्यासाठी सादर करावयाची कागदपत्रे आवयक कागदपत्राची पूर्तता केल्यानंतर किती कालावधीत सेवा पुरविली जाईल़ सेवा पुरविणारा अधिकारी /कर्मचारी सेवा विहित कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दूरध्वनी क्रमांक

१.

लेखा खाते, मुदतठेव शाखा, मध्यवर्ती कार्यालय
''मुदत ठेव स्वीकारणे''

अ) मुदत ठेव प्रपत्र
ब) प्रपत्र १५ जी आयकर सवलतीसाठी
क)वरील नागरीक असल्याचा पुरावा
ड) रा़ प कर्मचारी यांचे करीता चालू पगाराची वेतन चिठ्ठी
ई) सेवा निवृत्तांना जीईओची प्रत़

 

६० दिवसात मुदतठेव पावती  आगाऊ धनादेशासहीत
 
सहा़ लेखा अधिकारी
(मुदत ठेव)
उप महाव्यवस्थापक (वित्त)
दुरध्वनी क्रमांक 
०२२-२३०२३९४६