Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Chart of Concessions in Travel Fare


सवलती

दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सवलतीचे पास -

अ) दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मासिक सवलतीचे पास :

पूर्वी दररोज प्रवास करणार्या प्रवाशांमध्ये नोकरदार वर्ग व व्यापारी वर्ग असे वर्गीकरण करुन त्यांना सुटटीचे दिवस वगळून प्रवास करण्यासाठी सवलतीचा पास देण्यात येत असे. तथापि महामंडळांने ठराव क्र. ९८.०५.२१, दिनांक २१.०५.१९९८ नुसार सदर योजनेमध्ये सुधारणा केली असून २० दिवसाच्या दुहेरी प्रवासाचे भाडे आकारुन मासिक पास देण्यात येतो.

ब) दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना त्रैमासिक सवलतीचे पास :

पत्र क्र.राप/ वाह/ चालन/ सवलत/ त्रैमासिक पास/ २४५९ दिनांक २३ एप्रिल, २०१० नुसार दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ५० दिवसांचे दुहेरी प्रवास भाडे भरुन तीने महिने प्रवास करण्याची सवलत दिनांक २ मे २०१० पासून देण्यात आली आहे. रातराणी सेवा जादा बसेस - प्रवाशांचा रात्रीच्या बसमधून प्रवास करण्याचा वाढलेला कल विचारात घेऊन रात्रीच्या जादा बसेस सोडण्यात येतात. यापूर्वी रात्रीच्या जादा बसेस सोडण्यात येत नसत. प्रासंगिक करारावर सुध्दा रात्रीच्या जादा बसेस देण्यात येतात.

विविध सवलती -

रा.प.महामंडळांकडून ३० विविध सामाजिक घटकांना प्रवासी भाडयात सवलती देण्यात येत आहेत. सदर सवलतींपोटी सन २०१८-२०१९ या वित्तिय वर्षात शासनाकडून येणे असलेल्या १६२०.५८ कोटी इतक्या मुल्यांची सवलत देण्यात आलेली असून एकूण असमायोजित सवलत मूल्य ३८९.८० कोटी रक्कम रा.प.महामंडळांकडून शासनाला देय होणाऱ्या प्रवासी करातून समायोजित करण्यासाठी शासनास सादर करण्यात आले आहे. रा.प. बसेसमधून विविध सामाजिक घटकांना देण्यात येत असलेल्या प्रवास भाडे सवलत योजना -

अ. क्र. सवलतींचा तपशील सवलत अनुज्ञेय बससेवा प्रकार प्रवासभाडयातील सवलत टक्केवारी शासन प्रतिपूर्ती
स्वातंत्र सैनिक व त्याचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित १०० प्रति लाभार्थी रुपये ४०००/- ८००० कि.मी.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत साधी, निमआराम, आराम १०० प्रति लाभार्थी रुपये ४०००/- ८००० कि.मी.
अहिल्याबाई होळकर योजनेप्रमाणे इ. ५वी ते १२वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्दयार्थीनीसाठी साधी १००  
शासन अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार-शिवशाही (शयनयान) बस ८००० कि.मी.पर्यंत साधी, निमआराम,
शिवशाही ( आसनी व शयनयान)
१००  
राज्यातील ६५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिक साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित,
शिवशाही (आसनी व शयनयान)

 
५० ४००० कि.मी.पर्यंत एकत्रीत(साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित,
शिवशाही (आसनी व शयनयान)
 राज्यातील ७५ वर्षांवरील जेष्ठ नागरिक  साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित,
शिवशाही (आसनी व शयनयान)
१००  --
विद्यार्थी मासिक पास सवलत साधी ६६.६७  
विद्यार्थ्यांना नैमित्तिक करारावर देण्यात येणारी सवलत साधी ५०  
विद्यार्थ्यांना मोठया सुटृीत मुळ गावी येणे जाणे, परिक्षेला जाणे, शैक्षणिक कॅम्पला जाणे, आजारी आई वडिलांना भेटण्यास जाण्या/येण्या साठीची सवलत साधी ५०  
१० अंध व अंपग व्यक्ती साधी, निमआराम ७५  
    शिवशाही (आसनी) ७०  
११ ६५ % वरील अंध व अंपग व्यक्ती तसेच त्यांचे मदतनीस साधी, निमआराम ५०  
    शिवशाही (आसनी) ४५  
१२ क्षय रोगी वैदयकीय उपचारासाठी साधी ७५ प्रति प्रवास ५० कि.मी.
१३ कर्क रोगी वैदयकीय उपचारासाठी साधी ७५ प्रति प्रवास १५०० कि.मी.
१४ कृष्ठ रोगी वैदयकीय उपचारासाठी साधी ७५ प्रति प्रवास ५० कि.मी.
१५ राज्य शासनाने पुरस्कृत केलेल्या खेळांमध्ये भाग घेतलेल्या विजेत्या स्पर्धकांसाठी साधी ३३.३३  
१६ विद्यार्थी जेवणाचे डबे साधी १००  
१७ अर्जुन, द्रोणाचार्य, दादोजी कोंडदेव व शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडू साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित १०० रुपये २००० पर्यंत
१८ आदिवासी पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत साधी, निमआराम, आराम १०० रुपये १००० पर्यंत
१९ लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे पुरस्कार्थी व त्यांचे साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत साधी, निमआराम, आराम १०० रुपये ४०००/- / ८००० कि.मी.पर्यंत
२० पंढरपूर आषाढी/कार्तिकी एकादशीला शासकीय पुजेचे मान मिळांलेल्या एका वारकरी दाम्पत्यास फक्त एका वर्षासाठी मोफत प्रवास सवलत साधी, निमआराम १०० रुपये १३४७०/-पर्यंत
२१ विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित,
शिवशाही (आसनी व शयनयान)
१००  
२२ माजी विधान मंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित,
शिवशाही (आसनी व शयनयान)
१००  
२३ रेसक्यू होममधील मुलांना वर्षातून एकदा सहलीकरिता साधी ६६.६७  
२४ मुंबई पुनर्वसन केंद्रातील मानसिक दृष्टया अपंग विद्दयार्थ्यांच्या सहलीसाठी साधी ६६.६७  
२५ अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति व त्यांचे साथीदार साधी, निमआराम १०० रुपये ११०००/-पर्यंत
२६ सिकलसेल रुग्ण साधी, निमआराम १०० प्रति प्रवास १५० कि.मी.पर्यंत
  दुर्घर आजार (HIV)रुग्ण साधी, निमआराम १०० प्रति प्रवास ५० कि.मी.पर्यंत
  डायलेसिस रुग्ण साधी, निमआराम १०० प्रति प्रवास १००कि.मी.पर्यंत
  हिमोफेलिया रुग्ण साधी, निमआराम १०० प्रति प्रवास १५० कि.मी.पर्यंत
२७ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती साधी, निमआराम,आराम १०० रुपये २०००/- १००० कि.मी.पर्यंत
२८ कौशल्य सेतू अभियान योजने अंतर्गत लाभार्थी ६ महिने पर्यंत कालावधी असणाऱ्या अभ्यासक्रमा करिता साधी ६६.६७  
२९ शैक्षणिक खेळ साधी ५०  
३० शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शहीद सन्मान योजना साधी, निमआराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) १००