Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Concession Schemes for Different Elements


रा़ प बसेसमधून समाजातील विविध घटकांना देण्यांत येत असलेल्या प्रवास भाडे सवलत योजना

अ. क्र. सवलतीचा तपशिल शासन निर्णय/परिपत्रक क्रमांक सवलत अनुज्ञेय बस सेवा प्रकार प्रवासभाडेतील सवलत टक्केवारी (%) शासन प्रतिपूर्ती
आहील्याबाई होळकर विद्यार्थीनींची सवलत एमईडी-१०९६/८४८८३/ (१९५७/९६)सा़ शि़ -५ दि़ १३. ०८. ९६ साधी १००  
शाळा / कॉलेज विद्यार्थी ०/(२२१३९)-१ दिनांक १६. ०३. १९४९ साधी ६६. ६७  
धंदे व व्यवसाय शशिक्षण घेणारे --------''------- साधी ६६. ६७  
खेळाच्या स्पर्धा (शासकीय) / --------''-------- साधी ३३. ३३  
खेळाच्या स्पर्धा (शेक्षणिक) ----------''-------- साधी ५०. ००  
मोठया सुट्‌टीत जाणे/येणे, परिक्षेला जाणे / येणे, आजारी आईवडिलांना भेटण्यासाठी, कॅम्पला जाण्या-येण्यासाठी /स्वतः आजारी   -------''------- साधी ५०. ००  
रेस्कयू होम (साधी बस),शहरी बस मुलांना वर्षातून एकदा सहल ०/(२२१३९)-१ दि़ १६. ०३. १९४९. साधी ६६. ६७  
मुंबई पुनर्वसन केंद्र मानसिक  दृष्टया अपंग अंसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सहलीसाठी (साधी बस/ शहरी बस) ०/(२२१३९)-१ दि़ १६. ०३. १९४९. साधी ६६. ६७  
शैक्षणिक सहलीसाठी देण्यात आलेले प्रासंगिक करार एलसीएम-०७८४/१०१/परि-१ दि़ ०५. ११. १९८४. साधी ५०  
१० क्षय रोगी ०/(२२१३९)-१ दिनांक १६. ०३. १९४९. साधी ७५ प्रति प्रवास ५० कि.मी.
११ कर्करोगी ----------''-------- साधी ७५ प्रति प्रवास १५०० कि.मी.
१२ कुष्ठ रोगी एसटीसी-१९८०/३/परि-१ दि़ १५. ०४. १९८०. साधी ७५ प्रति प्रवास ५० कि.मी.
१३ जेष्ठ नागरिक ६५ वर्षांवरील  एसटीसी-१९९५/२०३९/प्रक्र-१२०/परि-१ दि़ २५. ०१. १९९६ एसटीसी/३४०८/१५/प्रक्र९८/परि-१ दि़ २१. ०६. २००८. साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित,
शिवशाही (आसनी व शयनयान)
५० ४००० कि.मी.पर्यंत एकत्रीत(साधी,आराम निमआराम,शिवशाही (आसनी व शयनयान)या बसेसमध्ये
  जेष्ठ नागरिक ७५ वर्षांवरील  क्र.रा.प/वाह/सवलत/अ.जे.ना./२२१२
परिपत्रक क्र.०८/२०२२
साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित,
शिवशाही (आसनी व शयनयान)
१००  
१४ अधिस्विकृती धारक पत्रकार व छायाचित्रकार अधिस्वी-१०९६(प्रक्र९५-९६)३४ दि़ ३१. ०७. १९९७ एसटीसी-३४०३/१२८३/प्रक्र १६५/परि-१ दि़ १९. ०५. २००४. एसटीसी-३३०७/१२२८/प्र क्रमांक ५१९/ ए/परि-१ दि़ १६. ०५. २००८. साधी, निमआराम
शिवशाही ( आसनी व शयनयान)
१००       रुपये २०२६७/-
८००० कि.मी. प्रवासभाडे मूल्य आकारुन अमर्याद प्रवास सवलत
१५ स्वातंत्र्य सैनिक  पीओएस-१०९०/ प्रक्र-७७/९०/स्वा़ सै़ कक्ष दि़ २६. १२. ९० साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित १०० प्रति लाभार्थी रुपये ४०००/- ८००० कि.मी.
१६ डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार्थी दमिपु-१०९२/प्रक्र१९५/मावक-४ दि़ ०७. ०२. १९९६. साधी, निमआराम, आराम १०० प्रति लाभार्थी रुपये ४०००/- ८००० कि.मी.
१७ आदिवासी सेवक पुरस्कार्थी आसेपु/१०९६/प्रक्र६६/का-५ दि़ २३. ०२. २०००. साधी, निमआराम, आराम १०० रुपये १००० पर्यंत
१८ अंध व अपंग व्यक्ति एसटीसी-१९८१/४४२/परि-१ दि़ १३. ०५. १९८५ एसटीसी-०६०८/प्रक्रमांक ३२४/परि-१ दि़ २६. ११. २०००८. साधी , निमआराम ७५  
      शिवशाही आसनी ७०  
१९ ६५% वरील अंध व अपंग व्यक्तिबरोबर साथीदार   --------''-------- साधी , निमआराम ५०  
      --------''-------- शिवशाही आसनी ४५  
२० शिवछत्रपती दादोजी कोंडदेव/द्रोणाचार्य/अंर्जुन पुरस्कार राक्रीयो-१०९६/प्रक्र ३३०/क्रीयुसे-१ दि़ २७. ०२. १९९८. साधी, निमआराम, आराम १००    
२१ अण्णाभाऊ साठे पुरस्कारार्थी अंसापु-२०००/प्रक्रमांक २३०/मावक-४ दि़ २५. ०७. २००३. साधी, निमआराम, आराम १००  
२२ पंढरपूर आषाढी / कार्तिकी एकादाशी शासकीय पूजेचा मान मिळालेले वारकरी दांपत्य एसटीसी-३४०५/प्रक्रमांक २५/परि-१ दि़ ०९. ११. २००५. साधी, निमआराम, आराम १००  
२३ अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति इडीडी-२००५/प्रक्रमांक ३५६/सुधार-२ दि़ १९. ०५. २००९. साधी, निमआराम १००  
२४ विद्यार्थी जेवणाचे डबे एलसीएम०७८४/१०१/परि-१ दि़ ११-----१९८४. साधी १००  
२५ आजी विधानमंडळ सदस्य व साथीदार एसटीसी-१९००/प्रक्रमांक १६७/परि-१ दि़ १२. ०३. २००१. एस़ टी़ सी-१९९९/प्र क्रमांक ८८/परि-१ दिनांक १४. ०७. २०००. साधी, निमआराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) १००  
  माजी विधानमंडळ सदस्य व साथीदार एसटीसी-१९००/प्रक्रमांक १६७/परि-१ दि़ १२. ०३. २००१. एस़ टी़ सी-१९९९/प्र क्रमांक ८८/परि-१ दिनांक १४. ०७. २०००. साधी, निमआराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) १००  
२६ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती   साधी,निमआराम,आराम,वातानुकुलीत १०० रुपये २०००/- १००० कि.मी.पर्यंत
२७ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शहीद सन्मान योजना   साधी, निमआराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) १००  
२८ सिकलसेल रुग्ण   साधी, निमआराम १०० प्रति प्रवास १५० कि.मी.पर्यंत
  दुर्घर आजार (HIV)रुग्ण   साधी, निमआराम १०० प्रति प्रवास ५० कि.मी.पर्यंत
  डायलेसिस रुग्ण   साधी, निमआराम १०० प्रति प्रवास १००कि.मी.पर्यंत
  हिमोफेलिया रुग्ण   साधी, निमआराम १०० प्रति प्रवास १५० कि.मी.पर्यंत