Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Reserved Sitting Arrangement in ST Buses


रा.प.महामंडळाच्या बसमधील राखीव आसन व्यवस्था

रा.प.महामंडळाने विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, स्वातंत्र्य सैनिक, अपंग, जेष्ठ नागरीक, महिला, अधिस्विकृतीधारक पत्रकार व कर्तव्यार्थ प्रवास करणारे रा.प.कर्मचारी इत्यादी सामाजिक घटकांना त्यांचा प्रवास सुखकारक व्हावा या हेतूने विविध सामाजीक घटकांसाठी रा.प. बसेसमध्ये विविध आसने राखीव ठेवलेली आहेत.  सदर राखीव आसन क्रमांकाचा तपशील पुढीलप्रमाणे

क्रमांक सामाजिक घटक रा.प.साधी बस
(५० आसनी)
साधी बस
(परिवर्तन/लालपरी/विठाई)
निम आराम बस निम आराम बस (विना वातानुकुलीत आसनी शयनयान) मिडी बस वातानुकुलीत बस वातानुकुलीत बस शिवशाही (आसनी) वातानुकुलीत बस शिवशाही (शयनयान) शेरा
विधान सभा / विधान परिषद सदस्य १,२ १,२ १,२   १,२ १,२ १,२ १,२ बस सुटण्यापुर्वी १५ मिनिटापर्यंत राखीव
स्वातंत्र्य सैनिक ६,७ ११,१२ --     -     १५ दिवस आरक्षण असेल तेथे ७ दिवस अगोदर पर्यंत राखीव, ७ दिवस आरक्षण असेल तेथे ३ दिवस अगोदर पर्यंत राखीव
अपंग ४७,४८,४९,५० ३,४,४३,४४ --   ३०,३१   -     बस सुटण्यापुर्वी २४ तास अगोदर पर्यंत राखीव व शहरी बस सेवेमध्ये संपुर्ण भागात राखीव
जेष्ठ नागरीक ३,४,५ ५,६ ३,४   -     बस सुटण्यापुर्वी १५ मिनिटापर्यंत राखीव
महिला १३,१४,१५,१६,१७,१८ १३,१४,२०,२७,२८ ५,६,११,१२,१३   ५,६,११,१२, ३,४,५,६,७,८,
९,१०,११,१२,
(बस फेरीच्या बस सुटण्याच्या १ दिवस पर्यंत उपलब्ध)
    लांब व मध्यम लांब अंतराची बस सुटण्यापुर्वी ५ मिनिटापर्यंत राखीव तसेच १५० कि.मी.  अंतराच्या आतमध्ये शेवटच्या ठिकाणा पर्यंत कायमस्वरूपी राखीव 
अधिस्विकृती धारक पत्रकार २५,२६ १९,२९ १४,२९   १३ -     १५ दिवस आरक्षण असेल तेथे ७ दिवस अगोदर पर्यंत राखीव, ७ दिवस आरक्षण असेल तेथे ३ दिवस अगोदर पर्यंत राखीव
कर्तव्यार्थ प्रवास करणारे रा.प.कर्मचारी २३,२४ ३०,३६ ---   --- ----     बस सुटण्यापुवी १५ मिनीटापर्यंत राखीव

उपरोक्त राखीव आसन व्यवस्थेमध्ये प्रवासी बसच्या अंतर्गत रचनेनुसार बदल होत असतात.  त्याच प्रमाणे सदरची राखीव आसने त्यांची कार्यपध्दती तपशिलवार नियमावली,अटी व शर्ती इत्यादी बाबतचा तपशिल नजीकच्या सर्व बसस्थानकावर उपलब्ध आहे.त्यासाठी संबंधितांशी संपर्क साधल्यास सदरची माहिती प्राप्त करून घेता येईल.