Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Information & Appellate Officers at Depots, Divisions, Central Office, Central Workshop and Information


मध्यवर्ती कार्यालय व महामंडळ स्थरावरील माहिती बाबत़

खाते/ शाखा माहिती अधिकारी आपिलीय अधिकारी
वाहतुक खाते उपमहाव्यवस्थापक (चालन ) महाव्यवस्थापक (वाहतुक)
  ०२२-२३०२३९३१ ०२२-२३०७१५२८
कर्मचारी वर्ग खाते मुख्य कर्मचारी वर्ग अधिकारी महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग )
  ०२२-२३०२३९९२ ०२२-२३००७७२६
कामगार शाखा मुख्य कामगार अधिकारी महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग)
  ०२२-२३०८२२१० ०२२-२३००७७२६
सेवा मंडळ शाखा कर्मचारी वर्ग अधिकारी (से़ म़ ) महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग)
  ०२२-२३०२३९१६ ०२२-२३००७७२६
भांडार व खरेदी खाते वरीष्ठ भांडार अधिकारी महाव्यवस्थापक (भांडार व खरेदी)
  ०२२-२३०२४०२६ ०२२-२३००९६४५
यंत्र आभियांत्रिकी खाते मुख्य आभियंता( चालन) महाव्यवस्थापक (यंत्र आभियंता)
  ०२२-२३०२३९६५ ०२२-२३०७८८६९
सुरक्षा व दक्षता खाते उपमुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी
  ०२२-२३०२३९२३ ०२२-२३०८४२०८
स्थापत्य आभियांत्रिकी खाते   मुख्य स्थापत्य अभियंता
  ०२२-२३०२३९७८ ०२२-२३०८२३३३
लेखा खाते सहा़ मुख्य लेखा अधिकारी वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी
  ०२२-२३०२३९४४ ०२२-२३०१६६७९
नियोजन खाते उपमहाव्यवस्थापक (नियोजन व पणन) महाव्यवस्थापक नियोजन
  ०२२-२३०२४०७० ०२२-२३०१२०८७
विधी शाखा विधी अधिकारी मुख्य विधी अधिकारी
  ०२२-२३०२३९७४ ०२२-२३०७३७५३
सचिविय शाखा
मध्यवर्ती वाहन संच
वाहतुक अधिकारी सचिव म रा़ प महामंडळ
  ०२२-२३०२४०७९ ०२२-२३०८८६३२
संगणित्र शाखा वरिष्ठ प्रक्रिया योजना अधिकारी उपमहाव्यवस्थापक (संगणित्र)
  ०२२-२३०२४०४० ०२२-२३०७१५४३
सांखिकी शाखा वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी मुख्य सांख्यिकी अधिकारी
  ०२२-२३०२४०१८ ०२२-२३०८५९६५

Name of the Office/s

 

MSRTC Central Workshops - read more..

MSRTC Central Training Institutes - read more..