Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Procedure followed after request for new S T bus service


अ. क्र विभागाकडून/ कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा मागणी सेवा पुरविण्यासाठीसादर करावयाची कागदपत्रे आवयक कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर किती कालावधीत सेवापुरविली जाईल सेवापुरविणारा अधिकारी /कर्मचारी सेवा विहित कालावधीतपुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्रमांक
विभाग / जिल्हा कार्यालय नविन मार्गावर रा़प सेवा चालू करणे

१)प्रवासी मागणी

२) ज्या खात्याचे अखत्यारित रस्ता आहे त्यांचा रस्ता. रा़.प. वाहतूकीस योग्य असले- बाबत दाखला एक महिन्यात निर्णयकळविण्यात येईल़

संबंधित विभाग नियंत्रक महाव्यवस्थापक (वाहतूक)
विभाग / जिल्हा कार्यालय विभागांतर्गत मार्गावर  रा़ प फेऱ्यांत वाढ करण्यांसाठी मागणी अर्ज, एक महिन्यातनिर्णय कळविण्यात येईल. विभाग नियंत्रक महाव्यवस्थापक (वाहतूक)
महाव्यवस्थापक (वाहतूक) प्रदेशांतर्गत मार्गावर  रा़ प फेऱ्यांत वाढ करण्यांसाठी मागणी अर्ज,एक महिन्यात निर्णय कळविण्यात येईल़   प्रादेशिक व्यवस्थापक महाव्यवस्थापक (वाहतूक)
महाव्यवस्थापक (वाह.) आंतरराज्य / आंतरप्रादेशिक   फेऱ्या चालविण्याची प्रवासी मागणी मागणी अर्ज,एक महिन्यात निर्णय कळविण्यात येईल़   उपमहाव्यवस्थापक (चालन) महाव्यवस्थापक (वाहतूक)

माहितीचा अधिकार अधिनियम खंड ५ नुसार म़ रा़ प महामंडळासाठी आगार,विभाग,प्रदो व मध्यवर्ती कार्यालये,कार्याशळा येथिल माहिती अधिकारी व आपिलीय अधिकारी या बाबत ही माहिती खालिलप्रमाणे़

माहितीच्या मागणीचे ठिकाण माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी
तालुका स्तरावरील माहितीची मागणीकेल्यास १. संबधित आगाराचे आगार व्यवस्थापक २. ज्या तालुक्याच्या ठिकाणीआगार नसेल तेथिल वाहतुक चालन ज्याच्या अखत्यारीत असेल ते आगार व्यवस्थापक़ संबंधित विभागाचे विभाग नियंत्रक
विभागिय  स्तरावरील माहितीची मागणी केल्यास संबधित  विभागातील शाखाप्रमुख संबंधित विभागाचे विभाग नियंत्रक
     
मध्यवर्तीकार्याशळा स्तरावरीलमाहितीची मागणी केल्यास प्रत्येक शॉप मधील वर्ग १ किंवा वर्ग २ अधिकारी कार्यशाळा व्यवस्थापक
मध्यवर्ती प्राशिक्षण संस्थास्तरावरील माहितीची मागणी केल्यास कर्मचारी वर्ग अधिकारी उपमहाव्यवस्थापक (प्रशिक्षण)