Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Rules for carrying bags and luggages


(१) प्रवाशास प्रवासादरम्यान सामान वाहतूक करावयाची झाल्यास इंडियन कॅरियर अॅक्ट १९६५ मधील तरतुदींचे पालन करणे आवयक आहे़ प्रचलित कायदयान्वये प्रतिबंधित केलेल्या सामानाची वाहतूक करता येणार नाही़ नगरपालिकांचे स्थानिक कर/जकात प्रवाशांना अदा करावी लागते़

(२) प्रवाशास हमालीचा स्वतंत्र आकार अदा करणे आवयक आहे़

(३) नैसर्गिक आपत्तीमुळे सामान हरवल्यास महामंडळ जबाबदार राहणार नाही़ महामंडळाच्य कर्मचा-याच्या दोषामुळे सामानाची नासधूस झाल्यास होणा-या नुकसानीस महामंडळ जबाबदार राहील

(४) सामानाची बांधणी सुरक्षित नसल्यामुळे त्याची नासधूस झाल्यास महामंडळ जबाबदार राहणार नाही़

(५) सामानाचा आकार वसूल केल्यानंतरसुध्दा सामानाचे पुनःवजन करण्याचे अधिकार महामंडळास राहतील व पुनःवजनात सामानाचे वजन जास्त भरल्यास जादा वजनाप्रमाणे आकार प्रवाशास दयावा लागेल़

(६) प्रवासी सामान डाग ४० कि़ ग्रॅ व आकारमान ०. ७५ x ०. ५ x ०. ५ (मिटर) पेक्षा अधिक नसावे़ प्रवासी सामान स्वीकारण्याचे हक्क महामंडळाकडे आहेत

(७) प्रवासी सामानापोटी उचित सामान वाहतूक आकार वाहकास देऊन त्याची स्वतंत्र तिकिटे प्रवाशांकडून संबंधित प्रवाशाने घेणे आवयक आहे़