Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Helpdesk No. 022-23053992.

Traffic


Traffic Department

मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० मध्ये नमूद केलेले किफायतशीर वाहतूकीचे उद्दीष्ठ पार पाडण्याची सर्वांगीण जबाबदारी रा. प. महामंडळाच्या वाहतूक खात्यावर आहे. त्यामुळे वाहतूक खात्याचे महत्व अनन्य साधारण असून महामंडळाची इतर खाती वाहतूक खात्याच्या मदतीस येत असतात. वाहतूक खात्याचे कामकाज महाव्यवस्थापक (वाहतूक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालत असते.

वाहतुकीसंबंधीची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.