Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Yatra Services


महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळा तर्फे  महाराष्ट्रातील विविध विभागांमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या यात्रांसाठी बससेवा पुरविली जाते. या यात्रांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे

विभाग अं.क्र यात्रेचे नांव यात्रेचे ठिकाण
बुलढाणा  1 रामनवमी उत्सव व श्री. गजानन महाराज पालखी शेगांव
  2 संत गुलाबबाबा यात्रा काटोल
  3 गजानन महाराज शेगांव
  4 बालाजी महाराज -
  5 आवलिया महाराज मोळा
  6 सखाराम यात्रा लोणी
  7 खंडोबा यात्रा सोनाटी
  8 पिंपळगांव देवी पिंपळगांव
  9 जिजामाता जन्मोत्सव सोहळा सिंदखेडराजा
  10 स्वामी विवेकानंद जयंती हिवराबुद्रुक
  11 अंश्रुबा उत्सव जाफराबाद लोणार
  12 सखाराम महाराज इलोरा
  13 क्षेत्र जाळीचा देवयात्रा भोकरदन
  14 महासिध्द यात्रा धानोरा
  15 गजानन महाराज प्रकट दिन शेगांव
  16 क्षेत्र मुक्ताबाईयात्रा पोथळी
  17 चांगदेव यात्रा मुक्ताईनगर
  18 महाशिवरात्री यात्रा कोलवड, राजूर
  19 सैलानी बाबा यात्रा पिंपळगांव
  20 श्री रामनवमी उत्सव श्री गजानन महाराज संस्थान
            शेगाव
  21 राजमाता अहिल्यादेवी होळकर जन्मदिन चौंडी, ता. जामखेड,
जिल्हा - अहमदनगर.
  22 आशादी एकादशी पंढरपूर
  23 श्री आदिशक्ती कान्हुसती माता,
  देवस्थान , पान्हेरा खेडी
पान्हेरा खेडी, ता. मोताळा
धुळे 1 सप्तशृंगी देवी यात्रा शेगांव
   2 धनदाई देवीची यात्रा धुळे
   3 आषाढी पंढरपूर यात्रा धुळे
   4 सप्तशृंगी देवीची यात्रा
(कोजागिरी  )    
धुळे
   5   सप्तशृंगी देवीची यात्रा
(नवरात्री )
धुळे
   6 जैतोबा यात्रा धुळे
   7 महर्षी अश्र्वथामा महाराज
यांची यात्रा अस्तम्भा
धुळे
   8 पावबा यात्रा (नाशिंदा ) धुळे
   9 धनेर आमलीची यात्रा धुळे
   10 द्वारकाधीश यात्रा
(विखरण )
धुळे
   11 मांगीतुगी यात्रा धुळे
   12 कळमदेव यात्रा धुळे
   13 गुरुदत्त जयंती यात्रा
सारंगखेडा   
धुळे
   14   सती देवीची यात्रा बोरिस धुळे
   15 मानव केंद्र उत्सव धुळे
   16 कालिका देवी यात्रा
(तळोदा )
धुळे
   17 हिंदोळा देवीची यात्रा
(नवापूर)
धुळे
   18 नागाई देवीची यात्रा
(साक्री )
धुळे
   19 गोरखनाथ महाराज यात्रा
तोरणमाळ
धुळे
   20 देवमोगरा यात्रा धुळे
   21 अंबिका देवीची यात्रा धुळे
  22 शनिमांडळ यात्रा धुळे
   22 शनिमांडळ यात्रा
 
धुळे
 जळगांव 1 सप्तशृंगी देवी यात्रा नांदूरी गड
  2 पाटणादेवी कालीमठ चाळीसगांव
  3 शिरागड देवी इदगाव
  4 जाईचा देव सावळतबारा
  5 सखाराम महाराज यात्रा अंमळनेर
  6 अंगारिका चतुर्थी पाशलय येरंडोस
  7 अंगारीका चतुर्थी तरसोद
  8 शनी अंमावस्या नस्तनपूर
  9 आषाढी एकादाशी पंढरपूर
  10 मुक्ताबाईकोथळी मुक्ताईनगर
  11 गौरी गणपती मुंबई मुंबई
  12 सप्तशृंगी देवी यात्रा नांदूरी गड
  13 पाटणादेवी कालीमठ चाळीसगांव
  14 मनुदेवी यात्रा यावल
  15 रामरथ जळगांव
  16 अंगारीका चतुर्थी पाशलय ता एरंडोल
  17 अंगारीका चतुर्थी तरसोद
  18 भैरवनाथ यात्रा कमळगांव
  19 दत्त जयंती यात्रा चोरवड
  20 जयंत यात्रा चहाडी
  21 तुळजाबाई शेगोळा ता जामने
  22 मुक्ताबाई कोथळी
  23 उनपदेव यात्रा उनपदेव
  24 भैरवनाथ यात्रा सौखेडा, ता पाचोर
  25 पिंपळगांव देवी पिंपळगांव ता गोदवड
  26 माहिजीदेवी माहिजी ता पाचोरी
  27 मोतीमानादेवी सांडवादी
  28 मुजोबा यात्रा अंद्रावत ता यावल
  29 दत्तात्रय उत्सव डोंगरदे
  30 भैरवनाथ यात्रा थोरगव्हाण
  31 क्षैत्र मुक्ताबाई कोथळी
  32 महाशिवरात्री चांगदेव
  33 महाशिवरात्री वालझिरी
  34 महाशिवरात्री शिवधाम
  35 महाशिवरात्री कपिलेवर नीम
  36 महाशिवरात्री रामेवर
  37 महाशिवरात्री आमखेडा
  38 खंडोबा यात्रा पैत्र्जपूर
  39 सुकनाथ बाबा वडी, ता चोपडा
  40 अंगारीका चतुर्थी पाशलय ता एरंडो
  41 अंगारीका चतुर्थी परसोद, ता जळगांव
  42 शनी अंमावस्या नस्तनपूर
 नागपूर 1 चैत्र वृत्र्ष्ण पंचमी वुत्र्वारा भिवसन
  2 आषाढी एकादाशी पंढरपूर
  3 आषाढी पौर्णिमा धापेवाडा
  4 गुरु पौर्णिमा पेत्र्टरी
  5 नागपंचमी पंचमढी
  6 ताजाबाग उर्स हासनबाग
  7 देवीचे नवरात्र कोराडी
  8 धम्मचव्‌रात्र् प्रवर्तन दिक्षाभूमी ड्रगेन पॅलेस कामठी
  9 त्रिपूरा पौर्णिमा (कार्तिका) रामटेक व टाकळ घाट
  10 कार्तिक अंमावस्या आंभोरा
  11 दत्त जयंती यात्रा बेलोना
  12 पौष मासे संकटी चतुर्थी आंदासाव टेकरडी गणपती नागपूर
  13 प्रार्थना महोत्सव आनंदाश्रम सावंडी
  14 वसंत पंचमी विठ्‌ठल रुवस्र्माईयात्रा धापवाडा
  15 महाशिवरात्री आंभोरा
  16 हजरतबाबा ताजूबीन उर्स वाकी
  17 संकष्टी चतुर्थी आदासा
  18 भैयाजी महाराज  सायंगी
  19 परमात्मा एक सेवक  मौदा
  20 विठ्ठल रुक्मीणी यात्रा धापेवाडा
  21 महाशिवरात्री पंचमढी
  22 रामनवमी रामटेक
  23 विक्तू बाबा यात्रा  ताकमघाट
  24 भिवसेन यात्रा    कु . सिवसेन
  25 पंढरपूर   यात्रा  पंढरपूर  
  26 धापेवाडा यात्रा       धापेवाडा 
 नांदेड 1 जगदंबा देवी पोहरा
  2 शंभू महादेव शिखर शिंगणापूर
  3 महाकाली देवी चंद्रपूर
  4 आषाढी एकादाशी पंढरपूर
  5 नागपंचमी औंढा नागनाथ
  6 नारळी पौर्णिमा माहूर
  7 गौरी गणपती मुंबई
  8 वेत्र्दारनाथ वेत्र्दारगुढ्‌ढा
  9 रेणुका देवी माहूर
  10 रत् नेवरी यात्रा वडैचुरी
  11 तुळजाभवानी दसरा तुळजापूर
  12 कार्तिक एकादाशी पंढरपूर
  13 हनुमान जयंती न्यूपा
  14 ज्ञानेवरी यात्रा आनंदी
  15 सखाराम महाराज लोणी
  16 हाजी सय्यद सरगडे सुलतान उर्स वंत्र्धार
नांदेड      
  1 दत्त जयंती यात्रा माहूर
  2 खंडोबा यात्रा माळेगांव
  3 ठावूत्र्रे बाबा माहूर
  4 मकर संव्‌रात्रंत पंढरपूर
  5 नंदी महाराज  
  6 शेवंतीबाईउत्सव निवघा
  7 संत दासगंद महाराज गौरठा
  8 बौध्द धम्म परिषद दाभड दाभड
  9 गणपती यात्रा दाभड
  10 सती देवी यात्रा इस्लामपूर
  11 हनुमान यात्रा बाराशिव
  12 परभणी उर्स परभणी
  13 अंर्धापर उर्स अंर्धापूर
  14 महाशिवरात्री औंढा नागनाथ
  15 परमेवर यात्रा हिमायत नगर
  16 सैलानी यात्रा बुलडाणा
 नाशिक 1 पहिला श्रावणी सोमवार त्र्यंबवेत्र्वर सोमेवर, भिमाशंकर, मनमाड
  2 दुसरा श्रावणी सोमवार श्रावण
  3 तिसरा श्रावणी सोमवार त्र्यंबवेत्र्वर सोमवार
  4 चौथा श्रावणी सोमवार त्र्यंबवेत्र्वर सोमवार
  5 सोमवार पोळा सवैडोपा
  6 गौरी गणपती पालघर, मुंबई
  7 गणो आरती नाशिक, पुणे
  8 नवरात्र उत्सव सप्तशृंगी यात्रा चादवड
  9 कोजागिरी पौर्णिमा त्र्यंबक चांदवड, सप्तशृंगी गड
  10 गुढी पाडवा त्र्यंबवेत्र्वर
  11 रामनवमी शिर्डी नाशिक
  12 रामनवमी शिर्डी नाशिक
  13 सप्तशृंगी गड सप्तशृंगीदेवी पालखेड नादूरा
  1 उटी त्र्यंबवेत्र्वर
  2 जेजूरी जेजूरी
  3 शनिवर जयंती शनि शिंगणापूर, नस्तनपूर
  4 बुध्द पौर्णिमा नाशिक
  5 आषाढी पंढरपूरीट्ठ पंढरपूर
  6 खंडेराव महाराज यात्रा वडांगळी ता तिनन
  7 माघी जेजूरी यात्रा जेजूरी
  8 होळी उत्सव पेठ हरसूद
  9 मढी यात्रा पाथर्डी
  10 दत्तात्रय महाराज कथवलू वेत्र्ने
  11 कार्तिक एकादाशी त्र्यंबवेत्र्वर, पंढरपूर
  12 मांगीतुंगी सटाणा
  13 आळंदी यात्रा आळंदी
  14 चंपाअंष्टमी अंबेगांव
  15 दत्त जयंती शिर्डी
  16 यावंतराव महाराज यात्रा सटाणा
  17 संत ठावूत्र्र सिंग महाराज मान पिंपळनेर वेंत्र्द्र पिंपळनेर
  18 संत निवृत्ती नाथ महाराज यात्रा त्र्यंबवेत्र्वर
  19 महाशिवरात्र त्र्यंबवेत्र्वर
    विठूबाईयात्रा दुरवडनवाड
  1 नाईकबा यात्रा बनपुरी कराड
  2 चैत्र पंढरपूर यात्रा पंढरपूर
  3 येलवण जुवाईदेवी लाळवणजुगाई
  4 जोतिबा चैत्र यात्रा जोतिबा डोंगर
  5 जोतिबा पहिली जोतिबा डोंगर
  6 जोतिबा दुसरी प क ळ जोतिबा डोंगर
  7 बाळूमामा यात्रा आदनापूर
  8 जोतिबा तिसरी जोतिबा डोंगर
  9 चौथी जोतिबा यात्रा जोतिबा डोंगर
  10 सोमवती अंमावस्या जेजूरी
  11 एकादाशीचा काला कालालोणावळा
  12 शंभू महादेव शिंगणापूर
  13 चंद्र पौर्णिमा जेजूरी
  14 एक वीरा कार्ला
  15 चैत्र पोर्णिमा जेजूरी . ना. पूर
  16 ज्ञानेश्वर, तुकाराम पालखी देहू,आळंदी
  17 आषाढी एकादशी  पंढरपूर
  18 गुरु पोर्णिमा नारायणपूर
  19 पहिला सोमवार भीमा . सो . श्वर
  20  दुसरा सोमवार भीमा . सो . श्वर 
  21  तिसरा सोमवार  भीमा . सो . श्वर
  22  चौथा सोमवार  भीमा . सो . श्वर
  23  पाचवा सोमवार  भीमा . सो . श्वर
  24  गौरी गणपती  कोकण / मुंबई
  25  कोजागिरी  तुळजापूर
  26  बाबीरबुवा रुई  रुई , इंदापूर
  27  कार्तिकी एकादशी   पंढरपूर
  28  कार्तिकी एकादशी  आळंदी
  29  श्री चंपाषष्ठी   जेजुरी
  30  श्री दत्त जयंती  नारायणपूर
  31  श्री मांढरदेवी  मांढरदेवी
  32  पौष पोर्णिमा  थपलिंग/ ना. पूर
  33  माघी पोर्णिमा यात्रा  जेजुरी , ना . पूर
  34  श्री म्हस्कोबा  वीर
  35  श्री महाशिव रात्र  भिमा. सो श्वर
  36  होळी पोर्णिमा  कोकण
  37  श्री तुकाराम बीज  देहू
  38  एकविरा कार्ला  कार्ला
  39 चैत्र एकादशी  शिंगणापूर
 सांगली      
  1 नाईकबा बनसुरी कराड
  2 विठोबा विठोबा
  3 खंडोबा मनसळी
  4 चैत्री पंढरपूर पंढरपूर
  5 जोर्तिलिंग जोतिबा
  6 दरिदेव मुंबई
  7 सिध्दनाथ परसुंडी
  8 नाईकबा यात्रा बनपुरी
  9 श्री . बिरोबा आरेवाडी
  10 चैत्र एकादशी   पं. पूर , शिं . पूर
  11 श्री सिद्धनाथ खरसुंडी
  12 आषाढी एकादशी  पंढरपूर
  13 नागपंचमी शिराळा
  14 गौरी गणपती   कोकण / मुंबई
  15 किजागिरी   तुळजापूर
  16 श्री महालीन्ग्राय  हुलजंती
  17 कार्तिकी एकादशी पंढरपूर
  18 श्री बावाफन ऊरुस  मालगांव
  19 कार्तिकी एकादशी आळंदी
  20 श्री धानम्मा देवी  गुड्डापूर
  21 श्री सिद्धनाथ म्हसवड
  22 श्री दत्त जयंती    औदुंब / नृ . वाडी
  23 श्री गोंदवलेकर  गोंदवले
  24 श्री याल्ल्मादेवी कोकटनूर
  25 श्री पाल खंडोबा पाली
  26 माघ एकादशी  पंढरपूर
  27 श्री रेणुकादेवी सौंदती
  28 मायाक्का चीन्चली
  29 श्री खंडोबा मंगसुळी
  30 श्री चैत्र एकादशी   पं. पूर , शिं . पूर
 सातारा< 1 नाईकबाबा बनपूरी कराड
  2 रामनवमी  चाफळ
  3 रामनवमी  
  4 महाकाळी यात्रा महाकाळी
  5 आषाढी पंढरपूर यात्रा पंढरपूर
  6 संत लहानुजी महाराज टाकरखिंड
  7 तानापोळा  
  8 गणो उत्सव  
  9 संत नागाजी महाराज पु ती पारंडी
  10 राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी
  11 रुविस्र्मणी यात्रा कौडण्यपूर कौंडण्यपूर
  12 महाकाळ यात्रा सालोड
  13 रथ सप्तमी यात्रा कापसी
  14 महात् मा गांधी मेळावा पवनाळ
  15 महाशिवरात्री यात्रा वगा
  16 महाशिवरात्री कौटेवर
  17 महाशिवरात्री यात्रा पौडगा
  18 महाशिवरात्री यात्रा तालबडी
  19 नाईकबा यात्रा बनपुरी
  20 चैत्र पं . पूर / शिं . पूर पं . पूर / शिं . पूर
  21 श्री जोतीबा जोतीबा
  22 ज्ञानेश्वर , तुकाराम पालखी लोणंद
  23 गुरु पोर्णिमा गोंदवले
  24 श्रावण षष्ठी जोतीबा
  25 गौरी गणपती कोकण / मुंबई
  26 कोजागिरी तुळजापूर
  27 कार्तिकी एकादशी पंढरपूर
  28 कार्तिकी एकादशी आळंदी
  29 श्री सिद्धनाथ म्हसवड
  30 श्री दत्तजयंती गोंदावले
  31 श्री सेवागिरी पुसेगांव
  32 श्री पाल खंडोबा पाली
  33 श्री मांढरदेवी मांढरदेवी
  34 श्री घाटाईदेवी घाटाई
  35 श्री मकरसंक्रांत चाफळ
  36 माघ एकादशी पंढरपूर
  37 जोतीबा जळव
  38 कुसुंबी कुसुंबी
  39 श्री दासनवमी सज्जनगड
  40 श्री म्हस्कोबा वीर
  41 महाशिवरात्री यात्रा शिंगणापूर
  42 रंगपंचमी बावधन बावधन
  43 आबापुरी वरणे वरणे
  44  खातगुण ऊरूस  खातगुण
   45 वृत्र्ष्णाजी महाराज मावंगा
  1 राम नवमी पोहरादेवी धामणगांव
  2 महाकाली चंद्रपूर
  3 भूजाजजी महाराज आजमनरा
  4 आषाढी एकादाशी पंढरपूर
  5 नारळी पौर्णिमा माहूर
  6 नवरात्री उत्सव माहूर
  7 खाटेवर जोडमोहा
  8 सखाराम महाराज लोणी लोणी
  9 फकीरजी महाराज माणिकवाडा
  1 दत्त जयंती माहूर माहूर
  2 रामनंद महाराज पिंपळखाटी
  3 भागवत महाराज  
  4 चिंतामणी कळंब
  5 नानाजी महाराज कापणी
  6 वटांगळी वटांगळी
  7 महाशिवरात्री शिरपूर