Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Nagpur Division Contacts List

Bus Stands Contact List
Bus Stand Name STD Code Telephone
Nagpur 1 0712 2729033
Nagpur 2 0712 2726221
Katol 07112 222049
Ramtek 07114 255122
Umred 0716 242028
Savner 07113 232244
Nagpur – Morbhavan 0712 2522334
Nagpur – Ravinagar 0712 2554038
Kalameshwar 07118 271360
Mauda 07115 281132
Kamathi 07109 288283
Konadhali 07112 258130
Nagpur 2 - Reservation 0712 2726142
Bus Depots Contact List
Bus Depot Name STD Code Telephone
Nagpur - 1 0712 2726211
Nagpur - 2 0712 2726201
City Bus Service - 1 0712 2726102
City Bus Service - 2 0712 2764574
Savner 07113 232850
Ramtek 07114 255155
Umered 07116 242063
Katol 07112 222034