Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

RTI Act

Right To Information Act - 17 Manual Information

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५,कलम ४ नुसार १ ते १७ कलमांचा तपशील - read more..
1) मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची रचना व व्यवस्थापन - read more..
2) अ) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांची कार्य,कर्तव्य व जबाबदारीचा तपशील- read more..

2) ब) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा तपशील- read more..
3) निर्यण प्रक्रीयेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन - read more..
4) नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण व कामाची कालमर्यादा उद्दिष्ठे साध्य करण्या करिता -read more..
5) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालयात उपलब्ध दस्तऐवजाची यादी. - read more..
6) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या कार्यालयामध्ये दस्तऐवजांची वर्गवारी. -read more..
7) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील वाहतूक खात्याचे धोरण तयार करण्याचा किंवा अंमलबजावणी करण्याच्या असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील -read more..
8) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ समितीची यादी -read more..
9) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील अधिकारी व कर्मचारी यांची नांवे,पत्ते व त्यांचे वेतनांचा तपशील -read more..
10) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे पगार व भत्ते. -read more..
11) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत तयार करण्यात येणारे अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील. -read more..
12) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत देण्यात    येणा-या अनुदान वाटपाचा तपशील व लाभार्थींचा तपशील - read more..
13) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील कार्यालयामार्फत निश्चित करण्यात आलेल्या परवानाधारकामार्फत मिळणा-या / सेवा सवलती इत्यादीची तपशीलवार माहिती. -read more..
14) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील विविध खात्यातील साठविलेली माहीतीचे स्वरूप. read more..
15) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील मुंबई कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता - read more..
16) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील माहिती अधिकारी / अपिलीय अधिकारी यांची माहिती - read more..
17) मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील प्रकाशित माहिती - read more..


महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेले अधिकारी /कर्मचारी यांची विभागनिहाय माहिती

रा.प. सांगली विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - read more..
रा.प.नाशिक विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - read more..
रा.प.कोल्हापूर विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - read more..
रा.प.सोलापूर विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - read more..
रा.प.नांदेड विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - read more..
रा.प.सातारा विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - read more..
रा.प.उस्मानाबाद विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती. - read more..