Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • खुशखबर : एस.टी.बसेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.प्रवाशांनी आरक्षण करून लाभ घ्यावा.
  • रा.प. महामंडळाचे संकेतस्थळाचे (Website) वार्षिक देखभाल करण्यासाठी सेवापुरवठादार नेमणुक करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास दिनांक २५-०८-२०२० , १७.०० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

RTI Act

Right To Information Act - 17 Manual Information

मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मध्यवर्ती कार्यालयातील कार्य व कर्तव्याचा तपशील - read more..
    अ) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांच्या अधिकारांचा तपशील - read more..
    
ब) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशील
निर्यण प्रक्रीयेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन - read more..
नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण व कामाची कालमर्यादा उद्दिष्ठे साध्य करण्या करिता -read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालयात उपलब्ध दस्तऐवजाची यादी. - read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या कार्यालयामध्ये दस्तऐवजांची वर्गवारी. -read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील वाहतूक खात्याचे धोरण तयार करण्याचा किंवा अंमलबजावणी करण्याच्या असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील -read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ समितीची यादी -read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील अधिकारी व कर्मचारी यांची नांवे,पत्ते व त्यांचे वेतनांचा तपशील -read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे पगार व भत्ते. -read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत तयार करण्यात येणारे अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील. -read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत देण्यात    येणा-या अनुदान वाटपाचा तपशील व लाभार्थींचा तपशील - read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत निश्चित करण्यात आलेल्या परवानाधारकामार्फत मिळणा-या / सेवा सवलती इत्यादीची तपशीलवार माहिती. -read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील विविध खात्यातील साठविलेली माहीतीचे स्वरूप.
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील मुंबई कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता - read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील माहिती अधिकारी / अपिलीय अधिकारी यांची माहिती - read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील प्रकाशित माहिती - read more..