Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Amravati Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (अमरावती विभाग)Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services


Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
अमरावती अमरावती ते परतवाडा ,मार्गे आसेगाव सुटण्याची वेळ = 16:11 1
अमरावती ते यवतमाळ 9
अमरावती ते हैदराबाद सुटण्याची वेळ = 07:12 1
नागपूर ते अमरावती 5
यवतमाल ते अमरावती सुटण्याची वेळ = 09:11 1
हैद्राबाद ते अमरावती सुटण्याची वेळ = 08:12 1
अमरावती ते नागपूर ,मार्गे तिवसा 4
अमरावती ते सांगवी स्टँड ,मार्गे खामगाव सुटण्याची वेळ = 18:11 1
सांगवी स्टँड ते अमरावती,मार्गे खामगाव सुटण्याची वेळ =17:12 1
अमरावती ते नागपूर 22
बडनेरा ते अमरावती सुटण्याची वेळ = 06:11 1
बडनेरा ते नागपूर 7
चांदूर रेल्वे ते औरंगाबादला, लोणीमार्गे सुटण्याची वेळ =09:01 1
औरंगाबाद ते चांदूर रेल्वे , लोणीमार्गे सुटण्याची वेळ = 06:01 1
दर्यापूर ते नागपूर, मार्गे तिवसा सुटण्याची वेळ = 1
नागपूर ते दर्यापूर ,मार्गे तिवसा सुटण्याची वेळ = 15:12 1
परतवाडा ते अमरावती ,मार्गे आसेगाव सुटण्याची वेळ = 16:11 1
परतवाडा ते नागपूर ,मार्गे पूर्णानगर सुटण्याची वेळ =14:12 1
नागपूर ते परतवाडा ,मार्गे पूर्णानगर सुटण्याची वेळ =08:12 1