Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Buldhana Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (बुलढाणा विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services

Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
बुलढाणा बुलढाणा ते चिंचवड ,मार्गे जालना सुटण्याची वेळ =20:12 1
चिंचवड ते बुलढाणा,मार्गे जालना सुटण्याची वेळ =19:12 1
चिंचवड ते चिखली सुटण्याची वेळ =19:12 1
चिखली ते चिंचवड,मार्गे औरंगाबाद सुटण्याची वेळ =18:12 1
अकोला ते खमगाव 8
खमगाव ते अकोला 8
शेगाव ते आकोला 16
आकोला ते शेगाव 16
शेगाव ते चिंचवड सुटण्याची वेळ =20:12 1
चिंचवड ते शेगाव सुटण्याची वेळ =20:12 1