Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Nagpur Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (नागपूर विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
नागपूर नागपूर ते भंडारा ,मार्गे वडोदा 4
भंडारा ते नागपूर, मार्गे वडोदा 4
पुणे (शिवाजीनगर) ते नागपूर ,मार्गे ओरंगाबाद 1
नागपूर ते पुणे (शिवाजीनगर) ,मार्गे ओरंगाबाद 1
नागपूर ते पंढरपुर 1
नागपूर ते ओरंगाबाद 2
नागपूर ते हैदराबाद 1
पंढरपुर ते नागपूर 1
ओरंगाबाद ते नागपूर 2
हैद्राबाद ते नागपूर 1
नागपूर ते सोलापूर 1
नागपूर ते नांदेड,मार्गे दिग्रास 2
नागपूर ते शेगाव,मार्गे कारंजा 2
नांदेड ते नागपूर,मार्गे दिग्रास 2
शेगाव ते नागपूर,मार्गे मोझरी 2
सोलापूर ते नागपूर 1