Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Reserved Seats Description in S T Buses

रा.प. महामंडळांच्या बसमधील राखीव आसन व्यवस्था

अ.क्र. सामाजिक घटक बस प्रकारनिहाय आरक्षित आसन *
साधी परिवर्तन निमआराम
(हिरकणी)
मिडी
(यशवंती )
1 कर्तव्यार्थ प्रवास करणारे कर्मचारी २३,२४
 
३०,३६ -  
2 विधान सभा / परिषद सदस्य ७,८ ७,८ ७,८ ७,८
3 अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार २५,२६ १९,२९ १४,२९ १३
4 स्वातंत्र्य सैनिक ६,७ ११,१२ -
 
5 महिला १३,१४,१५,१६,१७,१८ १३,१४,२०,२७,२८ ५,६,११,१२,१३
५,६,११,१२,
6 अपंग ४७,४८,४९,५० ३,४,४३,४४ - ३०,३१
 
7 जेष्ठ नागरिक ३,४,५ ५,६ ३,४
एकूण आरक्षित आसने २१ १९ ११ ११