Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • रा.प महामंडळामध्ये शयन आसनी बससेवा दाखल
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Reserved Seats Description in S T Buses

रा.प. महामंडळांच्या बसमधील राखीव आसन व्यवस्था

अ.क्र. सामाजिक घटक बस प्रकारनिहाय आरक्षित आसन *
साधी परिवर्तन निमआराम
(हिरकणी)
मिडी
(यशवंती )
1 कर्तव्यार्थ प्रवास करणारे कर्मचारी २३,२४
 
३०,३६ -  
2 विधान सभा / परिषद सदस्य ७,८ ७,८ ७,८ ७,८
3 अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार २५,२६ १९,२९ १४,२९ १३
4 स्वातंत्र्य सैनिक ६,७ ११,१२ -
 
5 महिला १३,१४,१५,१६,१७,१८ १३,१४,२०,२७,२८ ५,६,११,१२,१३
५,६,११,१२,
6 अपंग ४७,४८,४९,५० ३,४,४३,४४ - ३०,३१
 
7 जेष्ठ नागरिक ३,४,५ ५,६ ३,४
एकूण आरक्षित आसने २१ १९ ११ ११