Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Helpdesk No. 022-23053992.

Special Passenger Transport Service for Ajintha Caves

अजिंठा लेण्यांसाठी खास वाहतूक

अजिठा व वेरुळ येथील लेण्यांचे प्रदुषणापासून संरक्षण होण्यासाठी जपान सरकारने दिलेल्या मदतीतून अंजिठा टी जंवस्रन ते अंजिठा लेणी या मार्गासाठी वातानुकुलीत व विना वातानुकुलीत या दोन प्रकारच्या बसेस दिनांक 15. 8. 2002 पासून चालू करण्यात आलेल्या आहेत.

अ) आजिंठा टी जंक्शन ते अजिंठा लेणी या मार्गावरील भाडे  आकारणी खालीलप्रमाणे  करण्यात येत आहे.

सेवा प्रकार दिनांक १६   जून २०१८ पासूनचे लागू असलेले दर
वातानुकूलीत बस ३०.००
वातानुकूलीत बस (शितल) २०.००
निमआराम २०.००
साधी सेवा १५.००

ब) कर्जत - नेरळ - माथेरान मार्गावर चालविण्यात येणा-या मार्गावरील  आकारणी खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.

मार्ग अंतर दिनांक दिनांक १६  जून २०१८ पासून लागू असलेले दर
कर्जत - माथेरान २६.०१ ४०.०० २०.००
कर्जत - नेरळ १६.९ २५.०० १५.००
नेरळ - माथेरान ९.२ २५.०० १५.००