Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Helpdesk No. 022-23053992.

Reservation Center Through Private Agents

खासगी एजंट मार्फत संगणकीय आगाऊ आरक्षण केंद्र

प्रवाशी जनतेच्या सोयीसाठी महामंडळाने महाराष्ट्र राज्यात खाजगी संगणकीय आरक्षण केंद्रे सुरु केलेली आहेत.

याशिवाय, महामंडळाची स्वतःची संगणकीय आरक्षण केंद्रे महाराष्ट्र राज्यात सर्व आगारे, प्रमुख बसस्थानके या ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत.

आरक्षणासाठी एजंटची यादी