Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • रा.प महामंडळामध्ये शयन आसनी बससेवा दाखल
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Special Route Examination Mission

विशेष मार्ग तपासणी मोहीम

रा.प. महामंडळांच्या सर्व विभागातील मार्गतपासणी पथकांद्वारे तपासणी मोहिमे अंतर्गत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

क्र. तपशील २०१६-१७
1. बसेस तपासणी १२०४५९५
2 वाहक तपासणी ४७०१६
गोषवारा
3 भाडे वसूल करुन तिकीट न देणे  १३०८
4 भाडे न घेता तिकीट न देणे  ६९८५
5 कमी भाडे वसूल  १६६
6 जुन्या तिकीटाची पुनविक्री  ४७
7 कमी रोकड मिळणे  ५६४३
8 जादा रोकड मिळणे  ५२४३
9 इतर प्रकरणे  ३१६०८
10 एकूण प्रकरणे ५१०००
11 वसूल केलेले प्रवासी भाडे  ₹ १३,४७,०२३
12 वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम ₹ १०,७८,५५५
13 एकूण भाडे व दंड ₹ २४,२५,५७८
14 विना तिकीट आढळलेल्या प्रवाशांची संख्या ११३४०