Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:

Special Route Examination Mission

विशेष मार्ग तपासणी मोहीम

रा.प. महामंडळांच्या सर्व विभागातील मार्गतपासणी पथकांद्वारे तपासणी मोहिमे अंतर्गत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

क्र. तपशील 2013-14
1. बसेस तपासणी 1163664
2 वाहक तपासणी 982176
गोषवारा
3 भाडे वसूल करुन तिकीट न देणे  2152
4 भाडे न घेता तिकीट न देणे  9476
5 कमी भाडे वसूल  392
6 जुन्या तिकीटाची पुनविक्री  343
7 कमी रोकड मिळणे  5893
8 जादा रोकड मिळणे  4275
9 इतर प्रकरणे  33828
10 एकूण प्रकरणे 56359
11 वसूल केलेले प्रवासी भाडे  ₹ 14,11,389
12 वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम ₹ 14,35,480
13 एकूण भाडे व दंड ₹ 28,46,869
14 विना तिकीट आढळलेल्या प्रवाशांची संख्या 17637