Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • दिवाळी सुट्टीमध्ये एसटीच्या दररोज १ हजार जादा फेऱ्या मंत्री,ॲड. अनिल परब यांची माहिती
  • खुशखबर : एस.टी.बसेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.प्रवाशांनी आरक्षण करून लाभ घ्यावा.
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Special Route Examination Mission

विशेष मार्ग तपासणी मोहीम

रा.प. महामंडळांच्या सर्व विभागातील मार्गतपासणी पथकांद्वारे तपासणी मोहिमे अंतर्गत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

क्र. तपशील २०१६-१७
1. बसेस तपासणी १२०४५९५
2 वाहक तपासणी ४७०१६
गोषवारा
3 भाडे वसूल करुन तिकीट न देणे  १३०८
4 भाडे न घेता तिकीट न देणे  ६९८५
5 कमी भाडे वसूल  १६६
6 जुन्या तिकीटाची पुनविक्री  ४७
7 कमी रोकड मिळणे  ५६४३
8 जादा रोकड मिळणे  ५२४३
9 इतर प्रकरणे  ३१६०८
10 एकूण प्रकरणे ५१०००
11 वसूल केलेले प्रवासी भाडे  ₹ १३,४७,०२३
12 वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम ₹ १०,७८,५५५
13 एकूण भाडे व दंड ₹ २४,२५,५७८
14 विना तिकीट आढळलेल्या प्रवाशांची संख्या ११३४०