Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • जाहिरात क्र.०२ नुसार म.रा.मा.प महामंडळातील ०९ विभागांकरीता चालक तथा वाहक पदासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१९ पासून msrtcexam.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
  • जाहिरात क्र.०१ नुसार दुष्काळग्र्स्त जिल्ह्यातील १२ विभागाकरिता चालक तथा वाहक पदाची सरळसेवा भरती सन २०१९ करीता जाहिरात व अर्ज करण्यासाठी www.msrtcexam.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
  • एसटी’ची आता मालवाहतूक आणि गोदामेही
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Fares & Fare Structure of Bus Services

सेवेचा प्रकार जुने दर ₹. नवीन दर ₹. वाढ प्रती टप्पा - पैसे वाढ प्रती किमी- पैसे
प्रती टप्पा प्रती टप्पा
साधी / जलद ६.३० ७.४५ १.१५ १९.१६
रातराणी ७.४५ ८.८० १.३५ २२.५०
हिरकणी (निम आराम) ८.६० १०.१० १.५० २५.००
शिवनेरी - वातानुकुलीत १५.८० १८.६५ २.८५ ४७.५०
शिवनेरी - शयनयान १५.९५ १८.९० २.९५ ४९.१६
शिवशाही ८.९५ १०.५५ १.६० २६.६६
शिवशाही शयनयान १५.२० ११.३५ -३.८५ -६४.१६

( १ टप्पा = ६ कि.मी.)
 

वातानुकुलीत नवीन दर ₹.
दादर - पुणे रे.स्टे. (शिवनेरी) ४४०
दादर - पुणे (स्वारगेट) (शिवनेरी) ४६०
ठाणे - स्वारगेट (पुणे) (शिवनेरी) ४४०
बोरीवली - स्वारगेट (पुणे) (शिवनेरी) ५२५
पुणे (शिवाजीनगर) - नाशिक (शिवशाही) ४००
औरंगाबाद - पुणे (शिवाजीनगर) (शिवनेरी) ६५५
स्वारगेट पुणे - कोल्हापूर (शिवशाही) ४२०
बोरीवली - सातारा (शिवशाही) ५३०


मार्ग साधी/जलद दर ₹. रात्र सेवा दर ₹. निम आराम दर ₹.
प्रवास भाडे रु.. जुने दर नवे दर जुने दर नवे दर जुने दर नवे दर
मुंबई - कोल्हापूर            
मुंबई - कराड            
मुंबई - रत्नागिरी            
मुंबई - धुळे            
मुंबई - सोलापूर            
मुंबई - औरंगाबाद            
मुंबई - अलिबाग            
मुंबई - महाड            
मुंबई - पंढरपूर            
नागपूर - अकोला            
नागपूर - पुणे            
नागपूर - अमरावती            
नागपूर - नांदेड            
अमरावती- पुणे            
नाशिक - पुणे            
लातूर - पुणे            
औरंगाबाद - पुणे            
पुणे - जळगाव            
पुणे - सातारा            
पुणे - सोलापूर            
बोरीवली- रत्नागिरी